Program promocji zdrowia „Zdrowy uczeń”

Autor: m.st. Warszawa

Celem programu „Zdrowy uczeń” jest zapewnienie warunków do zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, zachowań prozdrowotnych i poszanowania własnego zdrowia.
Program finansowany jest ze środków m.st. Warszawy i realizowany jest przez pielęgniarki szkolne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także szkołach specjalnych oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych i domach dziecka dla których m.st. Warszawa jest organem tworzącym.

W trakcie spotkań uczniowie dowiedzą się o:

  1. higienie i jej wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne (higiena jamy ustnej jako ważny czynnik zapobiegający próchnicy, czysta skóra-zdrowie i uroda, higiena intymna, higiena wzroku i słuchu jako ważne elementy percepcji, odpoczynek jako ważny element higieny),
  2. zdrowiu i racjonalnym odżywianiu (jak ma wyglądać zdrowe i właściwe odżywianie, pierwsze i drugie śniadanie - rola pierwszych posiłków, czynniki wpływające na niewłaściwe odżywianie, skutki złego żywienia, higiena przygotowywania i spożywania posiłków i picia wody),
  3. profilaktyce chorób zakaźnych (jak zapobiegać chorobom „brudnych rąk”, szczepienia ochronne i ich wpływ na zapobieganie chorobom, zapobieganie HBV, HCV, HIV/AIDS, SARS-CoV-2),
  4. pierwszej pomocy i unikaniu zagrożeń (udzielanie pierwszej pomocy, bezpieczne korzystanie z kąpielisk, niebezpieczeństwo zabaw z petardami),
  5. wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych: „Piersi - uroda i zdrowie” (dziewczęta 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych), „Zdrowe jądra” (chłopcy 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych) - nauka samobadania piersi,
    nauka samobadania jąder,
  6. profilaktyce chorób układu krążenia (prawidłowe ciśnienie tętnicze, jak zapobiegać chorobom układu krążenia),
  7. chorobach metabolicznych – cukrzyca (charakterystyka cukrzycy typu 1 oraz typu 2, niepokojące objawy mogące świadczyć o cukrzycy, czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy u dzieci i młodzieży wpływ aktywności fizycznej na regulację stężenia glukozy we krwi, wpływ prawidłowej diety na regulację stężenia glukozy we krwi).

Zakres tematyczny programu edukacyjnego opracowano w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).