Wykrywanie zaburzeń słuchu

ucho

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

Program finansowany jest ze środków m.st. Warszawy a jego celem jest zwiększenie możliwości wykrycia oraz wdrożenie wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I i VIII szkół podstawowych dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym.

W ramach programu realizowane są:

  1. działania edukacyjno-informacyjne skierowane do uczniów klas I i VIII, rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli;
  2. badania przesiewowe słuchu dla uczniów z grupy docelowej;
  3. działania skierowane do rodziców, których dziecko uzyskało pozytywny wynik badania przesiewowego słuchu.

W badaniach przesiewowych mogą uczestniczyć tylko te dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na udział dziecka w programie oraz wypełnią kwestionariusz. Badanie przeprowadzane jest w trakcie zajęć lekcyjnych podczas którego może być obecny rodzic/opiekun prawny dziecka. W możliwie najkrótszym czasie rodzicom przekazywane są wyniki oceny badań przesiewowych.

W ramach programu zaplanowano także jedno, trwające 45 min. spotkanie o charakterze edukacyjno- informacyjnym zarówno dla uczniów klas I jaki i VIII szkoły podstawowej. Adekwatnie do wieku dzieci zajęcia mają formę zabawy edukacyjnej (dla uczniów klasy I) lub prelekcji (dla uczniów klasy VIII).  W trakcie spotkania dzieci dowiedzą się o:

  1. higienie słuchu i zasad profilaktyki audiologicznej (m.in. zwrócenie uwagi na unikanie ekspozycji na głośne dźwięki przy korzystaniu ze słuchawek, multimediów, w trakcie uczestniczenia w koncertach i głośnych imprezach publicznych),
  2. higienie narządu słuchu (np. unikanie patyczków do czyszczenia uszu), wrażliwości ucha na hałas (łatwość utraty słuchu np. poprzez krzyczenie, długie, głośne słuchanie muzyki przez słuchawki).

Dodatkowo uczniowie otrzymują materiały edukacyjno-informacyjne, które pomogą dzieciom utrwalić wiedzę uzyskaną na zajęciach.

Materiały edukacyjno-informacyjne związane z programem otrzymują także rodzice/opiekunowie dzieci. Znajdują się w nich informacje dotyczące podstawowych objawów zaburzeń słuchu, orientacyjnych metod badania ostrości słuchu dziecka w warunkach domowych, a także skutków nieleczonych zaburzeń słuchu. Materiały zawierają także informacje dotyczące budowy ucha i jego fizjologii, objawów zaburzeń słuchu u dzieci oraz zaleceń profilaktycznych w odniesieniu do zaburzeń słuchu.

Materiały edukacyjno-informacyjne przygotowano także dla nauczycieli.