Program promocji zdrowia „Aktywny Senior”

Para seniorów, mężczyzna i kobieta. Uśmiechają się

Program finansowany jest ze środków m.st. Warszawy i skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które podpiszą zgodę na uczestnictwo w programie oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń. „Aktywny Senior” ma na celu zachowanie i poprawę ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów.

W ramach programu seniorzy uczestniczą w cyklu kilkunastu grupowych spotkań prowadzonych dwa razy w tygodniu przez 45 min. Pierwsze spotkanie dla każdej z grup jest przeznaczone na wykład nt. zagrożeń wynikających z niskiej aktywności fizycznej, w tym związanych z chorobami układu kostno-stawowego oraz zachowań prozdrowotnych, w tym m.in. znaczenie picia wody. Kolejne spotkania są przeznaczone na ćwiczenia ogólnousprawniające z wykorzystaniem drobnego sprzętu o sprawdzonych parametrach, np.: materacy, mat gimnastycznych, piłek, krzeseł wykorzystywanych do ćwiczeń, lasek gimnastycznych, taśm gumowych itp. Program odbywa się również w formie nordic walking oraz na basenie.

Tematyka zajęć edukacyjnych obejmuje w szczególności:

  1. diety, w tym ryzyko związane z otyłością, bądź niedożywieniem, predyspozycje do rozwoju chorób – nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, udar mózgu,
  2. zasady prawidłowego odżywiania, metody zmian niekorzystnych nawyków żywieniowych,
  3. aktywność fizyczna – zasad i form zalecanej aktywności, zależnej od wydolności funkcjonalnej i stanu zdrowia, omówienie korzyści płynących ze zwiększenia aktywności fizycznej,
  4. stres – uświadomienia problemu wysokiego poziomu stresu u osób starszych, metod radzenia sobie z sytuacją trudną, nauka relaksacji,
  5. nałogi – uwrażliwienia na konsekwencje zachowań antyzdrowotnych (stosowanie używek), zachęcanie do ograniczenia lub rezygnacji z palenia papierosów, zerwania z nałogiem alkoholowym, wsparcie psychiczne i motywacja osób podejmujących próby,
  6. wypadki i urazy – profilaktyka upadków, nauka organizacji bezpiecznego środowiska zamieszkania,
  7. edukacja dotycząca schorzeń, zachowań zdrowotnych sprzyjających efektywności terapii, wtórnej prewencji niesprawności,
  8. schorzenia i działania opiekuńcze, wdrażanie programów rehabilitacji, terapii zajęciowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami.