null

Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2018-22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 stanowi bezpośrednią kontynuację programu dotyczącego lat 2011-2015. Potrzebna jest kontynuacja działań z zakresu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 wskazuje na potrzebę ustanowienia koordynowanej opieki psychiatrycznej, realizowanej w ramach centrów zdrowia psychicznego, pozwalającej pacjentowi otrzymać pełną usługę medyczną w pobliżu miejsca zamieszkania, w zakresie wskazanym przez lekarza. Szereg zadań w tym zakresie zostało już podjętych w poprzedniej edycji Programu. Rozwoju wymaga także obszar dotyczący dziennej oraz środowiskowej/domowej opieki psychiatrycznej, będący zasadniczym, nowatorskim elementem Programu Narodowego. W nowym Programie uwzględnione zostały bardzo istotne zadania wspierające zdrowie psychiczne - ze sfery polityki społecznej, edukacji i zatrudnienia. Kontynuowana jest również współpraca z pozostałymi, poza m.st. Warszawą, podmiotami właścicielskimi dla podmiotów leczniczych na terenie Miasta w ramach Warszawskiej Rady Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Załączniki: