null

Program badań przesiewowych słuchu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kobieta przykłada rękę do ucha w geście nasłuchiwania

Celem programu jest zwiększenie możliwości wykrycia oraz wdrożenie wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I i VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022 ma na celu zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u 5% uczniów klas I oraz u 6% uczniów klas VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2020-2022.

Zgodnie z założeniami programu oraz uwzględniając dane o frekwencji w dotychczasowych programach badań przesiewowych realizowanych w latach poprzednich można szacować, że możliwe jest objęcie programem 25 000 uczniów, szkół podstawowych dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym.

W ramach programu będą realizowane następujące interwencje:

• działania edukacyjno-informacyjne skierowane do uczniów klas I i VIII, rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli;

• badania przesiewowe słuchu dla uczniów z grupy docelowej;

• działania skierowane do rodziców, których dziecko uzyskało pozytywny wynik badania przesiewowego słuchu.

W badaniach przesiewowych będą mogły uczestniczyć tylko te dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udział dziecka w programie oraz wypełnili kwestionariusz z określonymi danymi na temat dziecka. Badania powinny być przeprowadzane podczas zajęć lekcyjnych w pomieszczeniu wskazanym przez szkolnego koordynatora programu. Podczas badania może być obecny rodzic/opiekun prawny dziecka. Informacja o planowanym terminie badań powinna być przekazana rodzicom przez nauczycieli klas I i VIII.

W możliwie najkrótszym czasie rodzicom powinny być przekazane za pośrednictwem szkół, wyniki oceny badań przesiewowych. Rodzice/opiekunowie prawni muszą zostać poinformowani o wykryciu jakiejkolwiek nieprawidłowości w wyniku prowadzonych testów przesiewowych.

Uchwała Rady m.st. Warszawy