null

Europejski Dzień Praw Pacjenta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia dwie osoby płci męskiej: lekarza i pacjenta. Lekarz ubrany jest w biały fartuch, natomiast pacjent w garnitur. Lekarz omawia pacjentowi wyniki badań.

Europejski Dzień Praw Pacjenta obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ma na celu przypomnienie o 14 prawach zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta, które są gwarantem wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia.

18 kwietnia przypada Europejski Dzień Praw Pacjenta. Celem ustanowienia tego dnia jest przypomnienie o przestrzeganiu fundamentalnych praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Dokument ten powstał w 2002 roku z inicjatywy pozarządowej organizacji Active Citizenship Network i został opracowany we współpracy z 12 organizacjami z różnych krajów Unii Europejskiej. Wprowadzenie praw ma służyć zapewnieniu wysokiej jakości usług ochrony ludzkiego zdrowia obowiązujących we wszystkich systemach ochrony zdrowia w Europie.

Tych 14 praw jest odzwierciedleniem praw podstawowych, i jako takie, muszą być uznawane i przestrzegane w każdym kraju. Są one powiązane z obowiązkami i odpowiedzialnością, jakie spoczywają zarówno na obywatelach państwa, jak i na wszystkich uczestnikach systemu ochrony zdrowia.

 

Prawa, o których mowa to:

 

 1. Prawo do profilaktyki

Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom

 1. Prawo dostępu do opieki medycznej

Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów [pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu dostępu do świadczeń.

 1. Prawo do informacji

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest dostępne dzięki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym.

 1. Prawo do wyrażenia zgody

Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji jest warunkiem wstępnym dla podjęcia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia, włączając w to również uczestnictwo w badaniach naukowych.

 1. Prawo do wolnego wyboru

Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej informacji.

 1. Prawo do prywatności i poufności

Każda osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym informacji dotyczących jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych, a także do ochrony jej prywatności podczas wykonywania badań diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia [farmakologicznego]/chirurgicznego ogółem.

 1. Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta

Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w krótkim, wcześniej określonym czasie. Prawo to przysługuje pacjentowi na każdym etapie leczenia.

 1. Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych

Każda osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, które powinny być zrealizowane zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami i normami.

 1. Prawo do bezpieczeństwa

Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa.

 1. Prawo do innowacji

Każda osoba ma prawo dostępu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie z normami międzynarodowymi i niezależnie od względów ekonomicznych czy finansowych.

 1. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu

Każda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to możliwe, cierpienia i bólu, niezależnie od stadium choroby.

 1. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb

Każda osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych do jej osobistych potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe.

 1. Prawo do zażaleń

Każda osoba ma prawo do składania zażaleń zawsze, gdy doznała ona jakiegokolwiek uszczerbku oraz prawo do uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.

 1. Prawo do rekompensaty

Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli doznała krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej źle prowadzonym leczeniem.

 

Prawa pacjenta obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta określa prawa przysługujące każdemu polskiemu obywatelowi – z dniem wejścia jej w życie przestała obowiązywać tzw. Karta Praw Pacjenta. Wcześniej prawa pacjenta w Polsce wynikały z wielu różnych aktów prawnych. Konsekwencją tego było zebranie przez Ministerstwo Zdrowia w jednym opracowaniu podstawowych unormowań prawnych i opublikowanie ich w formie komunikatu pod nazwą „Karta Praw Pacjenta”. Jednakże zapisy w nim zawarte są już nieaktualne.

Misją Rzecznika Praw Pacjenta jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, które zapewniają trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce. To także podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjenta, stały rozwój zapewniający osiąganie satysfakcji klienta, który umożliwia ciągłe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników.

Rzecznik Praw Pacjenta dąży do tego, by być nowoczesnym, efektywnym i sprawnie zarządzanym urzędem, którego rozwój wynika ze zrozumienia potrzeb klienta i otwartości na te potrzeby. Biuro jest gotowe na obywatelską partycypację, uwzględnia specyfikę systemu ochrony zdrowia oraz dba o rozwój kompetencji pracowników. Dąży do tego, by być urzędem dobrze ocenianym pod względem:

 • skuteczności ochrony praw pacjentów,
 • jakości obsługi klienta,
 • profesjonalnego zarządzania.
Logo przedstawia symbol 17 rocznicy Europejskiego Dnia Praw Pacjenta. Logo jest w kolorach: ciemno-zielonym, niebieskim, oliwkowym.